ÁLTALÁNOS ELADÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) és SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Amely érvényesen létrejött, a velünk kötött valamennyi megrendelés esetén kötelező érvénnyel.

A NORMAN-KERT KFT. (továbbiakban: Szállító) jelen okiratba rögzített általános értékesítési (eladási) és szállítási feltételei (a továbbiakban ÁSZF) irányadók az általa forgalmazott valamennyi termék értékesítése, szállítása, illetve e körben megkötött szerződése vonatkozásában. A Megrendelő beszerzési (szerződési) feltételei nem alkalmazhatóak abban az esetben sem, ha Szállító által kifejezetten nem kerül visszautasításra. A megrendelés a jelen okiratba foglalt ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is jelenti egyúttal. Tekintettel arra, hogy Szállító építőipari termékek forgalmazásával, kereskedésével foglalkozik, erre tekintettel a Gyártó által megállapított általános eladási és szállítási feltételek vagy speciális, különleges eladási és szállítási feltételek minden jogcselekmény nélkül jelen ÁSZF részévé válnak, illetve kötelezően alkalmazandók a Szállító valamennyi értékesítése, szállítása, illetve e körben megkötött szerződése vonatkozásában. Minden esetben az előállító és forgalmazó cég eladási és szállítási feltételei jelen szerződés részét képezik az adott termék vonatkozásában.

  1. A szerződés létrejötte:

A szerződés a jelen ÁSZF szerint, a mindenkori érvényes árak alapján, a rendelés visszaigazolásával és a vételár, illetve az előzetesen közzétett esetekben vagy a Szállító és Megrendelő erre vonatkozó megállapodása esetén, az előleg megfizetésével jön létre. Az ekként létrejött szerződésnek megfelelően a Szállító vállalja a termékek beszerzését és/vagy értékesítését, illetve az előzetesen közzétett hirdetmény alapján az abban foglaltaknak megfelelően, a Megrendelő által megadott címre történő kiszállítását.

  1. Árak, árajánlatok:

Az általunk forgalmazott termékek Áfa nélküli árait az átadás időpontjában érvényes árjegyzék tartalmazza – amely a forgalmazó, gyártó cég árjegyzéke alapján készül. A Szállító által alkalmazott árak –a Gyártó eltérő rendelkezése hiányában- az ország egész területére érvényesek és tartalmazzák a megrendelt és visszaigazolt termékek Szállító, illetve Gyártó telephelyén történő berakodását. A megfizetés napjáig az árváltozás jogát a Szállító fenntartja. Bankkártyával történő fizetés esetén a Szállító jogosult a rendelés nettó értéke 1%-nak megfelelő mértékű adminisztrációs költség felszámítására.

Postai csekkes befizetés, postai átutalás esetén a Szállító 200.000,- Forint összeghatárig 500,- Ft+ÁFA, 200.000,- Forint felett 0,25%+ÁFA kezelési költséget számít fel.

Amennyiben a forgalmazó, gyártó cég az általa vagy az általa megbízott céggel történő szállítást kötelezően előírja, abban az esetben az árjegyzéki ár a szállítás költségét is tartalmazza.

Megrendelő vagy viszonteladó által összeállított konszignációk és anyagszükséglet számítások megfelelőségéért cégünket semmilyen felelősség nem terheli.

A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok méreteztetését felelős tervezővel kell végeztetni, a méretek és típusok helyes meghatározásáért felelősséget nem vállalunk.

  1. Megrendelés:

A megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt termékek megnevezését, a rendelt mennyiséget, színt, továbbá a szállítási címet és értesítési (SMS fogadására alkalmas) telefonszámot. Amennyiben a Megrendelő nem tud pontos szállítási címet megadni, akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot mellékelni a megrendeléshez.

Megrendelő elfogadja, hogy a gyártó visszaigazolásainkban szereplő teljesítési időpontja nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később vagy korábban teljesített szállításokkal kapcsolatosan velünk szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termékek esetében a szerződés létrejöttét követően eláll, a megrendelés nettó értékének 10%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Szállító részére. Megrendelő köteles viselni ezen felül a Gyártó által alkalmazott meghiúsulási kötbért is.

A már megrendelt és legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a Megrendelő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni Szállítónak. Terméket a Szállító nem vásárol vissza.

Amennyiben kedvezményes áron vásárolt termék kiszállítása az e körben meghirdetett akció lezárulásáig a Megrendelő, illetve a Gyártó, Forgalmazó érdekkörében felmerült bármely okból nem történt meg, vagy az árut a megrendelő nem fogadta, úgy Szállító jogosult

  • a termék új ára és a kedvezményes ár közti különbség összegét a Megrendelőre terhelni, vagy

  • Szállító telephelyére történt beszállítás és tárolás költségét felszámítani, vagy

  • a termék árát 20% kezelési költség levonása után visszafizetni.

  1. Csomagolás, szállítás:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az általa megrendelt termék szállítása a forgalmazó vagy gyártó által történik, akkor a csomagolás és szállítás vonatkozásában a forgalmazó, gyártó cég általános eladási és szállítási feltételei az érvényesek. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a gyártó által kiszerelt csomagolás megbontását igénylő rendelési mennyiség esetén Szállító tételenként egyszeri, 500,- Ft+ÁFA logisztikai díj felszámítására jogosult.

Amennyiben a termék szállítása Szállító szervezésében történik, akkor a jelen ÁSZF mellékletét képező szállítási szerződés rendelkezései az érvényesek. A Megrendelőnek felróható indokolatlan fuvareszköz várakozásért a Szállító állásidő díjat jogosult felszámítani.

A szállítási határidő fogalma az alábbiakban kerül megjelölésre: A megrendelésen feltüntetett időpont, vagy az akció vége, vagy az áremelkedés kezdő időpontja. Amennyiben a Szállító a kiértesítéskor közölt teljesítési (szállítás) időpontjában a Szállító előzetes értesítése alapján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy jogosult azt a kiértesített időponttól számított 15 napon belül teljesíteni. Az ekként teljesített szállításokkal kapcsolatosan a Szállítóval szemben sem kártérítési sem egyéb igény nem érvényesíthető. Amennyiben Szállító tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok, feltételek tartós hiánya, közlekedési akadályok és bármely a Szállító érdekkörén kívül álló okból a teljesítésre nem képes, úgy jogosult a szerződéstől elállni és a termék vételárát a Megrendelőnek visszafizetni. Ez esetben a Megrendelő a Szállítóval szemben kártérítési, illetve egyéb igénnyel nem léphet fel.

Házhozszállítás és a telken belüli lerakodás csak teherforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre teljesíthető. A házhozszállítás daruval és a Szállítói gépjármű mellé történő lerakodást foglalja magában. Ha az időjárás, vagy más okok (különösen, de nem kizárólagosan nagyfeszültségű vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy az építési telken - illetőleg a megjelölt teljesítési helyen - a daruval történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a Megrendelő köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a Megrendelő kötelezettsége. A Szállítóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a Megrendelő saját költségére tartozik beszerezni és Szállítónak előzetesen a teljesítéshez szükséges időben előzetesen eljuttatni. Legkésőbb a szállítás időpontját megelőző 48 órával kell értesíteni a Szállítót a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben). A szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többlet költség a Megrendelőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.

Egyebekben a határidőre Szállító érdekkörén kívül álló okból el nem szállított árut a Megrendelő költségére szállítjuk, tároljuk, illetve rakodjuk. A betétes raklapok visszavételi határideje általában a szállítási folyamat megkezdésétől számított 6 hónap, de legkésőbb a megrendelést követő 7 hónap, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb határidőt megadva rendelkezik. Egyutas raklapot nem áll módunkban visszavenni. Csak teljesen ép, betétes raklapokat vesznek vissza a gyártók, ezért sérült raklapok betétdíját nem áll módunkban visszafizetni.

A csomagolásnál felhasznált raklapok betéti és használati díjai a forgalmazó illetve gyártó cég által megadott eladási és szállítási feltételekhez igazodik. Amennyiben a forgalmazó, gyártó cég szerződései ebben a vonatkozásban rendelkezést nem tartalmaznak, akkor a használt raklapok betéti és használati díjait az általunk megadott érvényes árlista tartalmazza.

Ha a szerződés alapján az áru szállítási folyamata megkezdődött, a módosítás vagy lemondás esetén a fuvardíjat felszámítjuk. Előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a Szállító fenntartatja a jogot az előleget meghaladó tényleges kárának érvényesítésére is.

  1. Fizetési feltételek:

A Szállítói számlák ellenértékének megfizetésére a feltüntetett fizetési határidőn belüli esedékességgel kell, hogy sor kerüljön. Késedelmes fizetés esetén Szállító fenntartja a jogot késedelmi kamat felszámítására, a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamaton felül a Megrendelőt terheli a késedelemmel összefüggésben a Szállító részéről felmerült igazolt költség megfizetésének kötelezettsége is.

Tekintettel arra, hogy a forgalmazó, gyártó cég általános eladási és szállítási feltételeinek értelmében az áru a teljes vételár kifizetéséig a forgalmazó, gyártó cég tulajdonában marad, ezért a tulajdonjoggal kapcsolatos, valamint a tulajdonjog fenntartással kapcsolatos rendelkezések minden esetben alkalmazkodnak a forgalmazó, gyártó cég általános eladási és szállítási feltételeihez.

A megrendelt és visszaigazolt termékek vonatkozásában a teljes vételár és kapcsolódó szolgáltatások díjának megfizetéséig a Szállító a tulajdonjogát kifejezetten fenntartja. Amennyiben a forgalmazó, gyártó cég nem rendelkezik a tulajdonjog kérdésében, abban az esetben az áru a teljes vételár kifizetéséig Szállító tulajdonában marad. Megrendelő ezzel valamennyi vételár vagy munkadíj követelését, amely az általunk rendelkezésre bocsátott áru továbbadásából vagy feldolgozásából adódik, átruházza Szállítóra függetlenül attól, hogy az adott áru egy vagy több helyre kerül. Abban az esetben, ha a követelésünk érvényesítése válik szükségessé, vevő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a követelés érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat és egyéb információkat cégünk részére átadja. Az ebből eredő minden kár és felelősség Megrendelőt terheli. A Megrendelők a Szállító által továbbadott és a fentiek alapján a forgalmazó, gyártó cég tulajdonát képező, illetve Szállító tulajdonát képező termékek esetében köteles Megrendelőjével szemben tulajdonost megnevezni, illetve megtiltani, hogy a termék bármilyen módon megterhelésre, elidegenítésre kerüljön.

Szállító jogosult Megrendelővel szemben készpénzben történő előrefizetést vagy biztosíték nyújtását előírni a már visszaigazolt megrendelések esetében is a termék elküldése előtt, amennyiben Szállító megítélése szerint ez szükséges. Ha a Megrendelő pénzügyi fedezet vagy biztosíték megadását megtagadja, Szállítót visszatartási jog illeti meg mindaddig, amíg a Megrendelő ezen kötelezettségnek eleget nem tesz. A Megrendelő fizetési késedelme, fizetési szándékával kapcsolatos megalapozott kétely felmerülése, illetve anyagi helyzetében bekövetkező rosszabbodás esetén Szállító jogosult a Megrendelőnek kiadott termék visszaszállítására. Szállító ilyen esetben jogosult a Megrendelővel létrejött szerződésben megjelölt fizetési feltételeket módosítva, előre történő fizetés kikötésére, valamint a létrejött szerződéstől történő jogkövetkezmény nélküli elállásra. Ez esetben a Megrendelő a Szállítóval szemben kártérítési, illetve egyéb igénnyel nem léphet fel.

  1. Reklamáció, garancia, szavatosság:

A reklamáció, garancia és szavatosság vonatkozásában cégünk eladási és szállítási feltételei alkalmazkodnak a forgalmazó, gyártó cégek ezzel kapcsolatos szerződési feltételeihez.

Az áruk mennyiségi átvételekor észlelt esetleges hiányt az átvételi okmányokon kell feltüntetni és az átadó, és átvevő személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az átvett áru minőségi átvételét a jogszabályban rögzített módon, és a forgalmazó, gyártó cég által megadott módon és időben kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban kell bejelenteni a vásárlás helyén, illetve a gyártónál. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségekre irányuló igényeket nem fogadjuk el. Ha a hibás teljesítés kijavítását a Megrendelő maga kívánja elvégezni, az ezzel kapcsolatos költségeket csak előzetes egyeztetés és írásbeli megállapodás alapján vállalja Szállító.

Megrendelő nem alapíthat igényt a termék olyan jellemzőire hivatkozással, amelyek a tájékoztató anyagokban közöltektől eltérnek, de nem befolyásolják a termék használati értékét.

Reklamáció esetén Megrendelő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására. A Megrendelő esetleges ilyen eljárása szerződésszegésnek minősül és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

  1. Egyéb rendelkezések:

A jelen eladási és szállítási feltételek 2019. május 14. napján lépnek életbe, és ettől az időponttól az itt szabályozott kérdésekben kötelezően alkalmazandók. Felmerülő jogvita esetén cégünk a vitás kérdéseket békés úton, tárgyalások folytatásával kívánja rendezni, esetleges közvetítő igénybe vételével is.

Ennek sikertelensége esetén cégünk a vita tárgyát képező értéktől függően kiköti a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetőségét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, azzal, hogy minden jogviszonyunkban csak a magyar jog alkalmazható.

Dátum: 2019. július 1.

Norman-Kert Kft. Bemutatótelep: 1112 Budapest, Kamaraerdei út. 18. Bázistelep: 1152 Budapest, Régi Fóti út 2/a

HÍRDETMÉNY

ÁLTALÁNOS ELADÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) és SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Amely érvényesen létrejött, a velünk kötött valamennyi megrendelés esetén kötelező érvénnyel.

A NORMAN-KERT KFT. (továbbiakban: Szállító) jelen okiratba rögzített általános értékesítési (eladási) és szállítási feltételei (a továbbiakban ÁSZF) irányadók az általa forgalmazott valamennyi termék értékesítése, szállítása, illetve e körben megkötött szerződése vonatkozásában. A Megrendelő beszerzési (szerződési) feltételei nem alkalmazhatóak abban az esetben sem, ha Szállító által kifejezetten nem kerül visszautasításra. A megrendelés a jelen okiratba foglalt ÁSZF Megrendelő általi elfogadását is jelenti egyúttal. Tekintettel arra, hogy Szállító építőipari termékek forgalmazásával, kereskedésével foglalkozik, erre tekintettel a Gyártó által megállapított általános eladási és szállítási feltételek vagy speciális, különleges eladási és szállítási feltételek minden jogcselekmény nélkül jelen ÁSZF részévé válnak, illetve kötelezően alkalmazandók a Szállító valamennyi értékesítése, szállítása, illetve e körben megkötött szerződése vonatkozásában. Minden esetben az előállító és forgalmazó cég eladási és szállítási feltételei jelen szerződés részét képezik az adott termék vonatkozásában.

1.    A szerződés létrejötte:

A szerződés a jelen ÁSZF szerint, a mindenkori érvényes árak alapján, a rendelés visszaigazolásával és a vételár, illetve az előzetesen közzétett esetekben vagy a Szállító és Megrendelő erre vonatkozó megállapodása esetén, az előleg megfizetésével jön létre. Az ekként létrejött szerződésnek megfelelően a Szállító vállalja a termékek beszerzését és/vagy értékesítését, illetve az előzetesen közzétett hirdetmény alapján az abban foglaltaknak megfelelően, a Megrendelő által megadott címre történő kiszállítását.

2.    Árak, árajánlatok:

Az általunk forgalmazott termékek Áfa nélküli árait az átadás időpontjában érvényes árjegyzék tartalmazza – amely a forgalmazó, gyártó cég árjegyzéke alapján készül. A Szállító által alkalmazott árak –a Gyártó eltérő rendelkezése hiányában- az ország egész területére érvényesek és tartalmazzák a megrendelt és visszaigazolt termékek Szállító, illetve Gyártó telephelyén történő berakodását. A megfizetés napjáig az árváltozás jogát a Szállító fenntartja. Bankkártyával történő fizetés esetén a Szállító jogosult a rendelés nettó értéke 1%-nak megfelelő mértékű adminisztrációs költség felszámítására. Postai csekkes befizetés, postai átutalás esetén Szállító 200.000,-Forint összeghatárig 500,- Ft+ÁFA, 200.000.- Forint felett 0,25%+ÁFA kezelési költséget számít fel.

Amennyiben a forgalmazó, gyártó cég az általa vagy az általa megbízott céggel történő szállítást kötelezően előírja, abban az esetben az árjegyzéki ár a szállítás költségét is tartalmazza.

Megrendelő vagy viszonteladó által összeállított konszignációk és anyagszükséglet számítások megfelelőségéért cégünket semmilyen felelősség nem terheli.

A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok méreteztetését felelős tervezővel kell végeztetni, a méretek és típusok helyes meghatározásáért felelősséget nem vállalunk.

3.     Megrendelés:

A megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt termékek megnevezését, a rendelt mennyiséget, színt, továbbá a szállítási címet és értesítési (SMS fogadására alkalmas) telefonszámot. Amennyiben a Megrendelő nem tud pontos szállítási címet megadni, akkor köteles részletes leírást, vagy rajzot mellékelni a megrendeléshez.

Megrendelő elfogadja, hogy a gyártó visszaigazolásainkban szereplő teljesítési időpontja nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később vagy korábban teljesített szállításokkal kapcsolatosan velünk szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termékek esetében a szerződés létrejöttét követően eláll, a megrendelés nettó értékének 10%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbért tartozik fizetni Szállító részére. Megrendelő köteles viselni ezen felül a Gyártó által alkalmazott meghiúsulási kötbért is.

A már megrendelt és legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a Megrendelő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni Szállítónak. Terméket a Szállító nem vásárol vissza.

Amennyiben kedvezményes áron vásárolt termék kiszállítása az e körben meghirdetett akció lezárulásáig a Megrendelő, illetve a Gyártó, Forgalmazó érdekkörében felmerült bármely okból nem történt meg, vagy az árut a megrendelő nem fogadta, úgy Szállító jogosult

-           a termék új ára és a kedvezményes ár közti különbség összegét a Megrendelőre terhelni, vagy

-           Szállító telephelyére történt beszállítás és tárolás költségét felszámítani, vagy

-           a termék árát 20% kezelési költség levonása után visszafizetni.

4.     Csomagolás, szállítás:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az általa megrendelt termék szállítása a forgalmazó vagy gyártó által történik, akkor a csomagolás és szállítás vonatkozásában a forgalmazó, gyártó cég általános eladási és szállítási feltételei az érvényesek. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a gyártó által kiszerelt csomagolás megbontását igénylő rendelési mennyiség esetén Szállító tételenként egyszeri, 500,- Ft+ÁFA logisztikai díj felszámítására jogosult.

Amennyiben a termék szállítása Szállító szervezésében történik, akkor a jelen ÁSZF mellékletét képező szállítási szerződés rendelkezései az érvényesek. A Megrendelőnek felróható indokolatlan fuvareszköz várakozásért a Szállító állásidő díjat jogosult felszámítani.

A szállítási határidő fogalma az alábbiakban kerül megjelölésre: A megrendelésen feltüntetett időpont, vagy az akció vége, vagy az áremelkedés kezdő időpontja. Amennyiben a Szállító a kiértesítéskor közölt teljesítési (szállítás) időpontjában a Szállító előzetes értesítése alapján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy jogosult azt a kiértesített időponttól számított 15 napon belül teljesíteni. Az ekként teljesített szállításokkal kapcsolatosan a Szállítóval szemben sem kártérítési sem egyéb igény nem érvényesíthető. Amennyiben Szállító tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok, feltételek tartós hiánya, közlekedési akadályok és bármely a Szállító érdekkörén kívül álló okból a teljesítésre nem képes, úgy jogosult a szerződéstől elállni és a termék vételárát a Megrendelőnek visszafizetni. Ez esetben a Megrendelő a Szállítóval szemben kártérítési, illetve egyéb igénnyel nem léphet fel.

Házhozszállítás és a telken belüli lerakodás csak teherforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre teljesíthető. A házhozszállítás daruval és a Szállítói gépjármű mellé történő lerakodást foglalja magában. Ha az időjárás, vagy más okok (különösen, de nem kizárólagosan nagyfeszültségű vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy az építési telken - illetőleg a megjelölt teljesítési helyen - a daruval történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a Megrendelő köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a Megrendelő kötelezettsége. A Szállítóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a Megrendelő saját költségére tartozik beszerezni és Szállítónak előzetesen a teljesítéshez szükséges időben előzetesen eljuttatni. Legkésőbb a szállítás időpontját megelőző 48 órával kell értesíteni a Szállítót a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben). A szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többlet költség a Megrendelőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.

Egyebekben a határidőre Szállító érdekkörén kívül álló okból el nem szállított árut a Megrendelő költségére szállítjuk, tároljuk, illetve rakodjuk. A betétes raklapok visszavételi határideje általában a szállítási folyamat megkezdésétől számított 6 hónap, de legkésőbb a megrendelést követő 7 hónap, kivéve, ha a gyártó ettől eltérően rendelkezik. Egyutas raklapot nem áll módunkban visszavenni. Csak teljesen ép, betétes raklapokat vesznek vissza a gyártók, ezért sérült raklapok betétdíját nem áll módunkban visszafizetni.

A csomagolásnál felhasznált raklapok betéti és használati díjai a forgalmazó illetve gyártó cég által megadott eladási és szállítási feltételekhez igazodik. Amennyiben a forgalmazó, gyártó cég szerződései ebben a vonatkozásban rendelkezést nem tartalmaznak, akkor a használt raklapok betéti és használati díjait az általunk megadott érvényes árlista tartalmazza.

Ha a szerződés alapján az áru szállítási folyamata megkezdődött, a módosítás vagy lemondás esetén a fuvardíjat felszámítjuk. Előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a Szállító fenntartartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kárának érvényesítésére is.

5.      Fizetési feltételek:

A Szállítói számlák ellenértékének megfizetésére a feltüntetett fizetési határidőn belüli esedékességgel kell, hogy sor kerüljön. Késedelmes fizetés esetén Szállító fenntartja a jogot késedelmi kamat felszámítására, a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamaton felül a Megrendelőt terheli a késedelemmel összefüggésben a Szállító részéről felmerült igazolt költség megfizetésének kötelezettsége is.

Tekintettel arra, hogy a forgalmazó, gyártó cég általános eladási és szállítási feltételeinek értelmében az áru a teljes vételár kifizetéséig a forgalmazó, gyártó cég tulajdonában marad, ezért a tulajdonjoggal kapcsolatos, valamint a tulajdonjog fenntartással kapcsolatos rendelkezések minden esetben alkalmazkodnak a forgalmazó, gyártó cég általános eladási és szállítási feltételeihez.

A megrendelt és visszaigazolt termékek vonatkozásában a teljes vételár és kapcsolódó szolgáltatások díjának megfizetéséig a Szállító a tulajdonjogát kifejezetten fenntartja. Amennyiben a forgalmazó, gyártó cég nem rendelkezik a tulajdonjog kérdésében, abban az esetben az áru a teljes vételár kifizetéséig Szállító tulajdonában marad. Megrendelő ezzel valamennyi vételár vagy munkadíj követelését, amely az általunk rendelkezésre bocsátott áru továbbadásából vagy feldolgozásából adódik, átruházza Szállítóra függetlenül attól, hogy az adott áru egy vagy több helyre kerül. Abban az esetben, ha a követelésünk érvényesítése válik szükségessé, vevő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a követelés érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat és egyéb információkat cégünk részére átadja. Az ebből eredő minden kár és felelősség Megrendelőt terheli. A Megrendelők a Szállító által továbbadott és a fentiek alapján a forgalmazó, gyártó cég tulajdonát képező, illetve Szállító tulajdonát képező termékek esetében köteles Megrendelőjével szemben tulajdonost megnevezni, illetve megtiltani, hogy a termék bármilyen módon megterhelésre, elidegenítésre kerüljön.

Szállító jogosult Megrendelővel szemben készpénzben történő előrefizetést vagy biztosíték nyújtását előírni a már visszaigazolt megrendelések esetében is a termék elküldése előtt, amennyiben Szállító megítélése szerint ez szükséges. Ha a Megrendelő pénzügyi fedezet vagy biztosíték megadását megtagadja, Szállítót visszatartási jog illeti meg mindaddig, amíg a Megrendelő ezen kötelezettségnek eleget nem tesz. A Megrendelő fizetési késedelme, fizetési szándékával kapcsolatos megalapozott kétely felmerülése, illetve anyagi helyzetében bekövetkező rosszabbodás esetén Szállító jogosult a Megrendelőnek kiadott termék visszaszállítására. Szállító ilyen esetben jogosult a Megrendelővel létrejött szerződésben megjelölt fizetési feltételeket módosítva, előre történő fizetés kikötésére, valamint a létrejött szerződéstől történő jogkövetkezmény nélküli elállásra. Ez esetben a Megrendelő a Szállítóval szemben kártérítési, illetve egyéb igénnyel nem léphet fel.

6.    Reklamáció, garancia, szavatosság:

A reklamáció, garancia és szavatosság vonatkozásában cégünk eladási és szállítási feltételei alkalmazkodnak a forgalmazó, gyártó cégek ezzel kapcsolatos szerződési feltételeihez.

Az áruk mennyiségi átvételekor észlelt esetleges hiányt az átvételi okmányokon kell feltüntetni és az átadó, és átvevő személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Az átvett áru minőségi átvételét a jogszabályban rögzített módon, és a forgalmazó, gyártó cég által megadott módon és időben kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban kell bejelenteni a vásárlás helyén, illetve a gyártónál. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségekre irányuló igényeket nem fogadjuk el. Ha a hibás teljesítés kijavítását a Megrendelő maga kívánja elvégezni, az ezzel kapcsolatos költségeket csak előzetes egyeztetés és írásbeli megállapodás alapján vállalja Szállító.

Megrendelő nem alapíthat igényt a termék olyan jellemzőire hivatkozással, amelyek a tájékoztató anyagokban közöltektől eltérnek, de nem befolyásolják a termék használati értékét.

Reklamáció esetén Megrendelő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására. A Megrendelő esetleges ilyen eljárása szerződésszegésnek minősül és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

7.    Egyéb rendelkezések:

A jelen eladási és szállítási feltételek 2019. július 01. napján lépnek életbe, és ettől az időponttól az itt szabályozott kérdésekben kötelezően alkalmazandók. Felmerülő jogvita esetén cégünk a vitás kérdéseket békés úton, tárgyalások folytatásával kívánja rendezni, esetleges közvetítő igénybe vételével is.

Ennek sikertelensége esetén cégünk a vita tárgyát képező értéktől függően kiköti a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetőségét.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, azzal, hogy minden jogviszonyunkban csak a magyar jog alkalmazható.

Dátum: 2019. július 01.

Norman-Kert Kft. Bemutatótelep: 1112 Budapest, Kamaraerdei út. 18. Bázistelep: 1152 Budapest, Régi Fóti út 2

Termékeink

Norman Buda

Kamaraerdő
XI. kerület, Budapest
Tel: +36 30 996 2629
        +36 30 311 6406
      

Iratkozzon fel hírlevelünkre!